På denne siden skriver jeg litt om mitt

virke ved Norges HandelsHøyskoleSom det står på hovedsiden, har jeg studert ved NHH i Bergen. Siviløkonomstudiet, som jeg gikk på, var inndelt i tre avdelinger. Teksten videre er inndelt i disse tre avdelingene.1. avdeling

var den gangen normert til 3 semester. Siden jeg tidligere hadde gått to år ved BI i Ålesund, kunne jeg hoppe over 1. avdeling av Siviløkonomstudiet ved NHH.2. avdeling

var også normert til 3 semester. I denne avdelingen studerte jeg følgende fag


Høsten 2001:

Mikroøkonomi; Økonomiske forhold knyttet til bedrifter eller privatpersoner på individnivå, forskjellige markedstyper og markedssvikt.

Økonomisystemer og styring; Et vanlig økonomfag der vi lærte om kostnader, inntekter, resultatmåling, kalkuleringer, analyser, lønnsomhetsvurdinger av produksjon osv.

Forretningsutvikling med IT; Et datafag der det var fokusert på bruk av IT-systemer for effektivisering av interne prosesser i bedriften, samt videreutvikle bedrifter ved å tenke nytt med IT-systemer.

Organisasjon og ledelse; Her lærte vi flere måter å studere en organisasjon på, samt om ledelsesteorier. Samspill mellom mennesker i en organisasjon.

Datavalgfag; "Alle" studenter som begynner direkte på andre avdeling må ta et valgfag. Valgfagene er normert til tre semester, dette gjelder også datavalgfag som jeg har valgt. Dette semesteret lærer vi om databasestruktur. Senere blir det programmering og integrering av databaser i et programm. Slike programm kan for eksempel brukes til inntasting/utlesing fra databaser i slike sider som dette.

Vare- og Tjenesteproduksjon; Handler om distribusjon, lokalisering, prognostisering, lagerstyring, produksjonsplanlegging, just in time, tjenesteproduksjon. Dette faget er normert til 1. semester for Høyskolekandidater, men jeg tok ikke kurset i høstsemesteret 2001.


Våren 2002:

Mitt andre semester ved NHH. Dette semesteret tok jeg følgende fag:

Anvent Metode; Dette var statistikkfaget på andre avdeling. Her lærte vi først statistiske metoder, så ble det praktisk anvendelse av metodene i valgfrie emner.

Datavalgfag; Dette er fortsettelsen av det samme valgfaget jeg begynte på forrige semester. Nå lærer vi programmering, hovedsakling Visual Basic. Jeg tok ikke noen eksamener i dette faget dette semesteret heller.

Finansregnskap og Finansiering; Her lærte vi først om finansiering, deretter finansregnskapsforståelse, før vi hadde en felles eksamen for faget.

Makroøkonomi; Økonomisk forståelse på landsnivå og mellom land. Hvorfor er noen land rikere enn andre, og hva kan evt. de mindre rike landene gjøre for å komme opp til en høyere levestandard. Hva gjør de rike landene annerledes?

Markedsundersøkelser; Her lærte vi nytten av og bruken av markedsinformasjon. Hvordan definere hva vi vil undersøke og hvordan bedømme en allerede foretatt undersøkelse. Her hadde vi også noen praktiske oppgaver.

Velferdsteori og internasjonal handel; Hva gir innbyggerne i et land størst velferd? Hva er viktig for en økonomi å bestrebe seg mot for at innbyggerne skal få det best mulig.


Høsten 2002:

Mitt tredje semester ved NHH. Dette semesteret tok jeg følgende fag:

Beslutningsanalyse. Dette faget hørte egentlig til i første avdeling, men jeg må gjennomføre faget siden jeg ikke hadde noe fag som var nært nok dette i innhold mens jeg gikk på BI. Det ble ikke arrangert forelesninger i kurset dette semesteret.

Datavalgfag. Tok nå kurset "Integrasjon" som trakk sammen det vi lærte i de to foregående fagene, og gir mer oversikt og forståelse. I dette kurset utviklet vår gruppe et enkelt bestillingssystem for den tenkte bedriften Sotra Zoo. Her var det mulig å bestille kjeledyr via Internett. Om de noen gang blir levert, er en helt annen sak. I slutten av semesteret hadde jeg ha en skoleeksamen, og en tre dagers hjemmeeksamen i programmering.

Foretaksstrategi og -etikk. Faget var delt i tre deler. Først lærte vi om foretaksstrategi på "forretningsenhetsnivå", så ble det forelest over etikk. Etter dette leverte vi inn semesteroppgave i strategi og en etikkutredning begge på 20 sider. I slutten av semesteret ble det forelest i forretningsstrategi på konsernnivå. Frem mot jul, hadde vi en skriftlig skoleeksamen.

Vare og Tjenesteproduksjon. Dette faget var praktisk og rettet mot produksjon. Flere problemstillinger innenfor produksjonsplanlegging og logistikk ble igjennomgått. Vi lærte et dataprogram som kan løse mange slike optimeringsproblemer.

. . . videre tok jeg om igjen noen eksamener, i håp om at det skulle gi meg bedre karrakter3. avdeling

var normert til 2 semester. Dette var et spesialiseringsår. Her kunne studentene velge fra tilgjengelige kurs helt etter egne interesser. Hver student valgte en spesialiseringsretning, og tok 4 kurs innenfor dette fagområdet. Videre skulle studenten gjennomføre ytterligere 3 kurs i løpet av tredje avdeling.

Selv valgte jeg Økonomisk analyse (ECA) som spesialisering. I tillegg måtte alle studenter levere inn en Siviløkonomutredning før en fikk tittelen Siviløkonom. Første semester fulgte jeg forelesningene til følgende kurs:

Våren 2003:

Mitt fjerde semester, og jeg begynte å se i slutten

FIN302 Foretakets Finansiering; Dette var et finansfag der vi lærte om hvordan bedriftene skal oppføre seg for å ha nok kontanter gjennom driftsåret.

SOL302 Forhandlinger; Her lærte vi teori og praksis omkring det å forhandle for å oppnå bedre løsninger enn vårt beste alternativ.

SOL324 Internett, informasjon og strategi; Dette faget handlet som en forstår om Internett, og hva bedrifter bør gjøre med den "nye økonomien" for å utnytte mulighetene som ligger der.

ECA302 Konjunkturanalyse; Analyse av makroøkonomiske størrelser som konjunkturer, lønnsvekst og renter i forskjellige land er viktige tema i dette faget.

ROS330 Rekneskapsanalyse og verdsetjing; Her lærte vi å analysere årsregneskaper og forskjellige måter å verdivurdere selskap.

Høsten 2003:

Mitt femte semester ved NHH. Det var nå mulig for meg å studere et år lenger ved NHH for å få en mastergrad i det nye 3+2 systemet. I løpet av sommeren 2003 bestemte jeg meg for at jeg skal fullføre Siviløkonomstudiet, og ikke gå over til et master-studium. Hovedgrunnen til det, er at jeg nå føler meg klar til å begynne i arbeid igjen. Jeg tok disse fagene høsten 2003:

ECA301 Langsiktig makroøkonomisk analyse; I dette faget lærte vi mer makroøkonomi. Mer om f.eks. aksjekurser og rentenivå sine virkninger på makronivå.

ECA335 Krakk og kriser; I dette faget lærte vi om de store opp- og nedturene som har vært i den økonomiske historien. Kan være greit å ha med seg litt historie også.

I tillegg var målet å skrive siviløkonomutredningen min dette semesteret. Den handlet om ledende indikatorer, som forsøker å predikere hvilken retning Brutto Nasjonalproduktet kommer til å svinge. Målet er å predikere retningen flere måneder før de offisielle tallene er klare.

Den 12. mars 2004 leverte jeg inn Siviløkonomutredningen min. Den ble godkjent, og jeg fikk den akademiske tittelen Siviløkonom.

Tilbake til hovedsiden